ترسیم توابع ونمودارهای آماری در متلب

ترسیم توابع

 

 ترسیم توابع که در متلب به easy plotting معـــــروف است فقط با

 

معرفی تابع نمودار آن را رسم می کند.

 

در اینجا به چند نمونه از دستورات اشاره می شود.

 

 

 

Ezplot رسم توابع دوبعدی

 

 

به مثال زیر توجه کنید:

 

>>ezplot('sin(x)')

 

 

 

می بینید که برای رسم احتیاجی به تعریف بازه یا متغییر نیست.

 

Ezplot3  رسم سه بعدی

 

  در این دستور باید هر سه مولفه را تعریف نمود(البته باز براساس

 

تابع) به این مثال توجه فرمایید:

 

>>ezplot3('cos(t)',sin(t)'sqrt(t)',[0.6*pi])

 

 

 

Ezmesh    رسم شبکه برای تابع

 

 این دستور یک شبکه برای یک تابع سه بعدی تعریف شده می سازد.

 

>>ezmesh('(x^2+y^2'))

>>colorbar

>>title('easy mesh plotting')

 

 

Ezsurf   ترسیم سطح برای توابع

 

 دقیقاً مانند دستورات بالا ترسیم سطح را بصورت رنگ و سایه برای

 

سطح را انجام می دهد.

 

>>ezsurf(' (x^2+y^2'))

>>colorbar

>>title('easy surf plotting')

 

 

 

نمودارهای آماری

 

Bar      نمودار میله ای

 

این دستور نمودار میله ای یک مجموعه را رسم می کند.

 

>>a=rand(1,100);

>>bar(a)

 

 

 

Hist   نمودار فراوانی

 

نمودار هیستوگرام مربوط به مجموعه را رسم می کند.

 

>>a=rand(1,100);

>>hist(a)

 

 

 

Stairs      نمودار پله ای

>>a=rand(50,1);

>>stairs(a)

 

 

/ 0 نظر / 908 بازدید