توابع مخصوص گرد کردن اعداد در متلب

گاهی نیاز است برخی اعداد اعشاری را بنا به دلایلی گرد کنیم. متلب چند تابع مخصوص این کار رو داره که براتون میگم:

1. fix(x)

دستور fix قسمت اعشاری عدد x را حذف می کند.

fix(-2.5) = -2

fix(1.05) = 1

 

2. round(x)

دستور round عدد x را به نزدیکترین عدد صحیح به خودش گرد می کند.

round(5.7) = 6

round(5.5) = 6

round(-3.8) = -4

round(-5.5) = -6

 

3. ceil(x)

دستور ceil عدد x را به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی x گرد می کند.

ceil(-3.8) = -3

اعداد صحیح بزرگتر از 3.8- عبارتند از : 3- و 2- و 1- و 0 و 1 و . . . که کوچکرترین آنها 3- می باشد پس به 3- گرد می کند.

ceil(4.9) = 5

اعداد صحیح بزرگتر از 4.9 عبارتند از : 5 و  6 و 7 و . . . که کوچکترین آنها 5 می باشد پس به 5 گرد می کند.

 

4. floor(x)

دستور floor عدد x را به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی x گرد می کند.

floor(7.5) = 7

اعداد صحیح کوچکتر یا مساوی 7.5 عبارتند از: 7 و 6 و 5 و . . . پس به بزرگترین آنها یعنی 7 گرد می کند.

و به همین ترتیب:

floor(-3.7) = -4

/ 0 نظر / 1012 بازدید