ماتریس در متلب

MATLABایجاد ماتریس در

در این درس شما دوستان را با ایجاد ماتریس در مطلب آشنا می کنیم.

: MATLABایجاد یک ماتریس در

 فقط کافیست عناصر ماتریس را داخل کروشه گذاشتهMATLABبرای ایجاد یک ماتریس در  

و برای ایجاد ستون در ماتریس درایه ها را با سمیکالن از هم جدا می کنیم:

>> A=[1 2 3]

 

A =

 

     1     2     3

 

 

>> B=[5 12 14;12 9 65;171 65 36]

 

B =

 

     5    12    14

    12     9    65

   171    65    36

برای ایجاد ترانهاده ماتریس بایستی از کوتیشن استفاده کنید:

 

به مثال زیر توجه کنید:

>> A=[4 5 6]

 

A =

 

     4     5     6

 

>> A'

 

ans =

 

     4

     5

     6

جمع ماتیس ها:

 

جمع دو ماتریس با درایه های برابر به راحتی با علامت جمع قابل استفاده است :

 

>> A=[1 2 3];

>> B=[4 5 6];

>> C=A+B

 

C =

 

     5     7     9

ضرب ماتریس ها:

ضرب در ماتریس ها به راحتی جمع آنهاست ولی حتما از ضرب پذیری آنها اطمینان داشته باشید:

 

>> A=[1 2 3];

>> B=[5;6;3];

>> C=A*B

 

C =

 

    26

نکته مهم :اگر قرار باشد تک تک عناصر دو ماتریس را در هم ضرب یا بر هم تقسیم کنیم از یک علامت نقطه قبل از عملگر بهره می بریم:

 

>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

>> B=[3 2 1;6 5 4;9 8 7];

>> C=A.*B

 

C =

 

     3     4     3

    24    25    24

    63    64    63

 

 آشنا می کنم:MATLABدر ادمه شما را با چند ماتریس پیش ساخته در

ماتریس صفر:

 می توان ماتریس با تمام درایه های صفر ایجاد کرد.zeros(n)با استفاده از تابع

به مثال توجه کنید :

>> A=zeros(3)

 

A =

 

     0     0     0

     0     0     0

     0     0     0

 

>> B=zeros(2,3)

 

B =

 

     0     0     0

     0     0     0

ماتریس همانی:

 ماتریس همانی ایجاد کنید:eye(n)با استفاده از تابع 

>> A=eye(3)

 

A =

 

     1     0     0

     0     1     0

     0     0     1

 

>> A=eye(2,3)

 

A =

 

     1     0     0

     0     1     0

ما تریس یک:

 

 ماتریس با تمام اعضای یک ایجاد کنید:ones(n)با استفاده از تابع   

 

>> A=ones(3)

 

A =

 

     1     1     1

     1     1     1

     1     1     1

 

>> B=ones(2,3)

 

B =

 

     1     1     1

     1     1     1

برای دسترسی به یک عضو ماتریس می توان با اندیس به آن دسترسی داشت:

>> A=[1 2 3;4 5 6; 7 8 9]

 

A =

 

     1     2     3

     4     5     6

     7     8     9

 

>> B=A(2,3)

 

B =

 

     6

 

>> C=A(1,1)

 

C =

 

     1

می توان هر عضو ماتریس را به راحتی تغییر داد برای مثال در ماتریس بالا سطر دوم و ستون اول را به 10 تغییر می دهیم.

>> A(2,1)=10

 

A =

 

     1     2     3

    10     5     6

     7     8     9

 

ایجاد بردار:

 

با علامت کولن می توان به راحتی بردار ایجاد کرد:

بردار=ابتدای بردار:گام حرکت:انتهای بردار

 

>> i=1:2:10

 

i =

 

     1     3     5     7     9

اگر گام حرکت را مشخص نکنید به صورت پیش فرض مقدار یک را خواهد داشت:

 

>> j=-3:3

 

j =

 

    -3    -2    -1     0     1     2     3

 

در اینجا نیز ترانهاده را می توان به راحتی ایجاد کرد:

 

>> u=(1:3)'

 

u =

 

     1

     2

     3

انتخاب سطر ها و ستون ها:

 

از دو نقطه به راحتی می توان برای انتخاب سطر یا ستون بهره برد:

 

انتخاب ستون:

>> s=[10 15 26;54 36 65;98 32 98]

 

s =

 

    10    15    26

    54    36    65

    98    32    98

 

>> s(:,1)

 

ans =

 

    10

    54

    98

انتخاب سطر:

 

 

>> s(1,:)

 

ans =

 

    10    15    26

 

انتخاب سطر و ستون خاص:

 

>> s(1:2,2:3)

 

ans =

 

    15    26

    36    65

:sumتا بع

این تابع جمع ستون ها را می دهد:

 

 داریم:sبرای ماتریس

>> sum(s)

 

ans =

 

   162    83   189

 

:repmatتابع

 

برای تولید یک ماتریس که کلیه سطر ها و ستون های آن تکراری است بکار می رود:

سطر ها را دو بار و ستون ها را سه بار تکرار می کنیم:

 

>> B=[1 2 3 4]

 

B =

 

     1     2     3     4

 

>> BB=repmat(B,3,2)

 

BB =

 

     1     2     3     4     1     2     3     4

     1     2     3     4     1     2     3     4

     1     2     3     4     1     2     3     4

/ 4 نظر / 2770 بازدید
سارا

سلام. وبلاگ اموزشی خیلی خوبی دارید. موفق باشید

رضا آزاد

مرسی. اطلاعات خوبی بود.

اسی

thank you

hossein

ممنون...